Szanowni Państwo, użytkownicy Banku Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych,

zapraszamy dyrektorów warszawskich, publicznych szkół i placówek oświatowych do zamieszczania ofert pracy dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną szkołą lub placówką.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji:

  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji do zgłoszonych przez Dyrektorów placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
    • w związku z art. 221 Ustawy Kodeks Pracy - imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, dotychczasowy przebieg zatrudnienia [Dz.U. 2018 poz. 917];
    • na postawie art.9 ust.1 pkt.1-3 oraz art.10 ust.8a Karty Nauczyciela [Dz.U. 2018 r. poz.967] oraz zgodnie z art.6 poz.1-3 Ustawy o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2018 r. poz.1260].
    • zgodnie z art.6. ust.1 lit. a - c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r. poz.1000].
  3. Administratorem danych w procesie rekrutacji jest dyrektor placówki, do której kandydat składa dokumenty.

Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem można kierować pod adresem: Mariusz Kacprzak (brk@wcies.edu.pl) - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.