Szczegóły oferty z dnia 2019-12-12

Oferta wystawiona przez: XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Poszukujemy nauczyciela matematyki do prowadzenia zajęć Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Liczba godzin - 6

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela.

Wymagania niezbędne:
1. kwalifikacje do nauczania matematyki,
2. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
3. przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

CV proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres lo45@traugutt.edu.pl
XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Miła 26, Wola
01-047 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
liceum ogólnokształcące
Przedmioty
matematyka

Powrót do spisu ofert