Szczegóły oferty z dnia 2021-12-14

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

OFERTA PRACY NR SP58.110.3.2021 – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Stanowisko pracy: Wychowawca świetlicy
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony (01.01.2022 r. – 25.06.2022 r.)
Wymiar etatu: cały etat (26/26)
Wymagania:
wykształcenie wyższe licencjackie / wyższe magisterskie
+ przygotowanie pedagogiczne

Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 58 im Tadeusza Gajcego w Warszawie, przy ul. Mieszka i nr 7, 03-886 Warszawa. Komplet dokumentów aplikacyjnych można także przesłać na adres: sp58@edu.um.warszawa.pl, w tytule „Aplikacja na stanowisko wychowawcy świetlicy nr SP58.110.3.2021”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 22.12.2021 r.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że:
Jestem poinformowany/a, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 58 z siedzibą w Warszawie, tel.: 22 679 03 43 mail: sp58@edu.um.warszawa.pl
2. Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej nr. 58 w Warszawie
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie możliwy jest pod adresem email: IOD_js@dbfotargowek.pl
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
5. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

ul. Księcia Mieszka I nr 7, Targówek
03-886 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert