Szczegóły oferty z dnia 2022-04-08

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Zatrudnię nauczyciela pedagogiki specjalnej do prowadzenia indywidulanych zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem 4letnim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchowa z afazją od zaraz w oddziale ogólnodostępnym. Wymiar zatrudnienia : 1/20 etatu - 1 godz. na zajęcia specjalistyczne.. Wymagania formalne: wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek oligofrenopedagogika. Mile widziana teoretyczna i praktyczna znajomość metod i technik pracy z dzieckiem przedszkolnym. Oczekiwania: osoba niepaląca, nastawiona na współpracę w zespole, ciepła i życzliwa wobec dzieci i dorosłych. Dokumenty: CV i list motywacyjny proszę składać w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola w godz.8-16 w dni robocze lub przesłać na adres p172@edu.um.warszawa.pl do 12 maja. Proszę o załączenie podpisanego oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Żytnia 71, Wola
01-149 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert