Szczegóły oferty z dnia 2022-08-03

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi tel.22 619 87 00 p185@eduwarszawa.pl

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 ul. Wołomińska 56 03-755 Warszawa poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego- na 1/2 etatu 12,5/ 25 godziny od 01.09. Wymagane wykształcenie kierunkowe.
Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.


Klauzula informacyjna przedstawiana osobom biorącym udział w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, 22 619 87 00, poczty elektronicznej iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl lub poczty tradycyjnej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 ul. Wołomińska 56 03-755 Warszawa– dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Zakres żądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i przebieg procesu rekrutacji.
4) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.
8) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
9) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1) odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) uprawnione podmioty które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Przedszkola (są to min. dostawcy usług informatycznych; obsługa prawna);

2) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

3) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

4) Przedszkole będzie przetwarzał0 dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

5) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi tel.22 619 87 00 p185@eduwarszawa.pl

Wołomińska 56, Praga Północ
03-755 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert